6 ר' יוסף אלבו ור' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב: דמדומי האזוטריות

6 ר' יוסף אלבוור ' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב : דמדומי האזוטריות סקירת ההגות של המאה ה 15 מלמדת על נטייה מסוימת למתינות רעיונית מזה ולפחיתות לתורות קבליות מזה . בהיעדר יחסי של פולמוסים סוערים , מאבקים חריפים בין מחנות ורדיקליות פילוסופית ניתן היה לצפות , שהכתיבה האזוטרית מטעמים פוליטיים תדעך ואף תיעלם לחלוטין . מסתבר שההיסטוריה של הפילוסופיה היהודית היא מורכבת יותר : עקבות הכתיבה האזוטרית בגוון דתי פוליטי ממשיכים להופיע עד תקופת גירוש ספרד הן בהגות השמרנית והן בהגות הרדיקלית . יש הממשיכים לייחס ערך חשוב לכתיבה המצפינה , ורואים בה כלי חשוב להבעת רעיונות עיוניים . כמו כן יש שחיברו חיבורים שונים הסותרים זה את זה . עם זאת התמתנה תנופת הכתיבה האזוטרית , ואין להשוותה למאה ה 14 הסוערת , שבה קבוצות קבוצות של הוגים חיברו הגות רדיקלית 1 ביותר תוך כיסויה בסגנונות אזוטריים מופלגים . בפרק זה נעיר על שימוש בכתיבה אזוטרית ונעסוק בהרחבה בסתירה בין חיבורים שונים של אותו מחבר . 1 ראה ד' שוורץ , ישן בקנקן חרש : משנתו העיונית של החוג הנאופלטוני בהגות היהודית במאה הי"ד , ירושלים תשנ"ז , מפתח בערך כתיבה א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן