5 הרלב"ג: סדר ואזוטריות

5 הרלב"ג : סדר ואזוטריות סתירות או מגמות שונות בין ספרים שונים של אותו מחבר בוודאי נמצאות בכתבי ר' לוי בן גרשם ( הרלב"ג , , ( 1344-1288 ששלח ידו הן בפרשנות למקרא 1 הן בכתיבה פילוסופית מונוגרפית הן בפרשנות לכתבי אריסטו . בפרק זה ברצוני להתייחס לחיבור הפילוסופי . ספר 'מלחמות השם' לרלב"ג נכתב בסגנון סכולסטי , במובן זה שהוא מעלה טענות שונות ומפרט טיעונים התומכים בהן בצד טיעונים המתנגדים להן ומביא את דעתו . האם יש בספר זה סתירות או הסתרות מכוונות ל למראית עין סגנונו היבש של הספר ושקיפות דיוניו מרחיקים אותו מלהיות כתב חידה . קשה להניח שיש בו סתירות או הסתרות מטעמים פוליטיים של יחסי האליטה והציבור הרחב . עם זאת יש לשאול : היש משמעות נסתרת לסדר הדיונים ? נחלקו החוקרים , האם סדר הסוגיות בכתבי הרלב"ג הוא 2 בעל משמעות משלו או שמא יש להתייחס לתכנים בלבד . הרלב"ג עצמו הציג 1 ראה י"י גוטמן , הפילוסופיה של היהדות , ירושלים תשי"א , עמ' M . Kellner , ; 192 1 Albany 1 995 , pp . 99-113 43 ; R . Eisen , Gersonides on Providence , Covenant , and the Chosen People , 'Gersonides on Miracles , the Messiah an...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן