סיכום

סיכום ניתן לקבוע , שביקורתו של קלונימוס לא נאמרה בחלל הריק . ויכוחים על דרכי פרשנות בכלל ועל הפרשנות האזוטרית לתורת ההשגחה של המורה בפרט ניסרו בעולם האינטלקטואלי של המאה ה . 13 עובדה זו מתאשרת הן מפולמוסו של ר' יעקב בן ששת והן מפולמוסו של ר' קלונימוס . דומה שהשמרנים אכן קלעו אל השערה בביקורתם על דרכי הפרשנות השכלתנית הקיצונית , ומתוך הפולמוסים הסוערים נולד כיוון אפולוגטי , שניסה להעמיד את הרמב"ם באמצע , בין שמרנות לשכלתנות , ולעמעם את העוקץ הרציונליסטי שבהגות המורה . הדעות השונות של הוויכוח הסתמכו על הסתרותיו המכוונות של הרמב"ם , זה בכה וזה בכה ; שהרי גם פרשנות שמרנית כמו זו של קלונימוס איננה עולה מתוך קריאה רגילה בכתבי הרמב"ם . פשוטם של דברי המורה כורכים את ההשגחה ברמת ההשכלה , והם אינם מתייחסים ישירות למצוות כקריטריון בלעדי של השגחה . בכלל , מעמדו של הצדיק שלא רכש השכלה פרובלמטי במשנתו של הרמב"ם : גם בסוגיות אחרות נמנע הרמב"ם מהבעת דעה על החסיד והצדיק שאינם משכילים . מבחינת הפרשנות האזוטרית לכתבי הרמב"ם מעירה גישתו של קלונימוס על שתי תופעות : ( א ) קיומה של פרשנות רדיקלית , המציגה א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן