פרשנויות אזוטריות לבריאה

שכלתנים מזה ושכלתנים קיצוניים מזה . ברצוני להציג עתה גישות אחדות שחצצו בין כתיבה לפילוסופים וכתיבה לציבור הרחב במסגרת של פרשנות אזוטרית למורה , ולעמוד על ויכוח שהתלקח באותה תקופה בסוגיה זו . ניווכח לדעת שגם במאה ה 13 פירשו את האזוטריות המימונית בשני כיוונים קטביים : מחד גיסא האזוטריות משקפת עמדות רדיקליות , ומאידך גיסא היא מתפרשת כמשרתת את העמדה השמרנית . פרשנויות אזוטריות לבריאה סוגיית הבריאה ממלאת מקום חשוב במשנתו האזוטרית של מורה הנבוכים , ואך טבעי הוא שממשיכי מורשת הרמב"ם יגלו עניין אזוטרי בסוגיה זו . בפתח הדיון נזכיר כלי חשוב שהזין את הפרשנות האזוטרית השכלתנית לבריאה , הוא ספר המטאורולוגיקה לאריסטו . לאחר מכן נבחן תפיסה אזוטרית של הבריאה שהתרקמה במחצית השנייה של המאה ה . 13 גליס ר' שמואל אבן תבון ( נפטר בשנת , ( 1232 מתרגמו המלומד של מורה הנבוכים , הציג בכתביו קווי יסוד לפרשנות האזוטרית לספר זה . אבן תבון הציג קריאה אזוטרית בסוגיות אחדות שנידונו במורה הנבוכים . בינתיים תופסת סוגיית הבריאה מקום חשוב בוויכוחים ובגינויים שהיו בעולם הנוצרי , והיא מתסיסה את תודעתם של שכלתנים ואנטי רצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן