מבנה הדיון

מבנה הדיון הספר שלפנינו דן בכתיבה האזוטרית כפי שהיא מופיעה ב'תחנות' שונות בהגות היהודית בימי הביניים . אולם אין בכוונתי להסתפק בהצגת שיטות נבחרות בלבד , אלא להציע לפני הקורא את מגוון האפשרויות השונות של כתיבה אזוטרית ולהרחיב את הבנת אופקיה . מטרת הספר היא אפוא משולשת : ( א ) להראות כיצד התאוריה של הצפנה ניתנת להחלה על חתך גדול של חיבורים שנתחברו בהשפעת התרבות הספרדית החל במאה ה 12 וכלה במאה ה . 15 מחברים רבים הצניעו את דעותיהם האמתיות , כפי שמגלות סתירות מכוונות בכתביהם . ( ב ) לנתח את משמעויותיה של התאוריה ולהציג את האופקים הרחבים שהיא פותחת ביחס להבנת הדינמיקה של ההגות היהודית בימי הביניים . הטענה המרכזית היא , שניתן לפרש באופנים שונים ואף מנוגדים את הדעה המוצפנת של המחבר . ( ג ) לבחון בחינה ביקורתית את יעילותה של התאוריה ואת השפעתה על הנחת מציאותה של 'אמת' רעיונית עובדתית . מסקנות הבחינה מתמקדות מחד גיסא בפתיחת האופקים שתאוריה זו מציגה , ומאידך גיסא בשלילת האפשרות להגיע לאמת היסטורית ופילוסופית 'אובייקטיבית . '  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן