הממצאים: משתנים סוציו־פוליטיים

הממצאים : משתניםסוציו פוליטיים אשר למשתנים האחרים שנבחנו , שני המשתנים הבולטים ביותר הם "אוכלוסייה" ו"תקופה ' . " מאחר שהקורלציה הפשוטה היתה גבוהה מאוד ; 0 . 9468 ) מובהקות , ( . 000 = לא יכלו שניהם להיכלל יחד באותו מודל רגרסיה . לסירוגין , הם נמצאו חשובים ביותר בארבע מחמש הרגרסיות ( למעט מחכ"ל . ( המשתנה תקופה בלט במחאה כללית וגם במחד"ת אבל רמת השונות היתה גבוהה במחאה כללית יותר מבמחד"ת . בייחוד מעניין הקשר בין תקופה ובין מחאה כללית , שכן משתנה לא תלוי זה מסביר יותר משליש מכל המחאה במדינת ישראל במשך השנים . על מה מעיד ממצא זה ? על אחד משני דברים ( ואולי על שניהם יחד ;( ראשית , ייתכן שיש משתנים ייחודיים הקשורים לתקופות אלו , אבל אין הם ניתנים למדידה כשהם לעצמם . קשיי הקליטה בתקופה הראשונה ( שהגבירו את המחהכ"ל וגם את המחהח " ב ) הם דוגמה אפשרית אחת לגורם סמוי שכזה . לחילופין אפשר לראות במצב הביטחוני הרגיש באותם ימים גורם שמיתן את המחאה ( בייחוד הפוליטית ;( ושבירת הקונסנזוס הלאומי בנושאי ביטחון ושלום בתקופה השלישית ( שגרמה למחפ"ו גבוהה ) היא עוד דוגמה למשתנה שאינו נתון למדידה כמותית אבל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן