מרכיבים סוציו־דמוגרפיים של המפגין הישראלי (באחוזים)