פרק תשיעי סופיות וסבל: 'מן הסערה'

פרק תשיעי סופיות וסבל ' : מן הסערה' בפרק זה ברצוני לדון בהגותו הפסיכולוגית והפסיכותרפיסטית של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק כפי שהתגבשה בשלהי שנות החמישים וראשית שנות השישים של המאה העשרים . בתקופה זו גברה המודעות בארצות הברית לפסיכולוגיה הפנומנולוגית והקיומית , והרי"ד אימץ בהתלהבות את יסודותיה של גישה זו . החיבור המשקף את הגותו הפסיכולוגית של הרי"ד , חיבור שיצא לאור לא מכבר , הוא 'מן הסערה' ( תשס"ד . ( בחיבור זה חברו להם מאמרים אחדים שעניינם המבנה הנפשי של האדם . ( א ) פתיחה : פסיכולוגיה והגות הרי"ד דן במבנה האישיות , והציג מודלים אחדים במסגרת דיונו זה . מתוך הדיון הרעיוני הדגיש הרי"ד , כדרכו , את השתלבותה של ההלכה בפסיכולוגיה ובתרפיה הנפשית . את מקומה של ההלכה בהתמודדות עם בעיות הקיום ניתן להציג בשני היבטים : ( א ) הכרה במצוקה . הצו הדתי העליון , המתגלם בהתגלות , והמסר האתי החשוב ביותר של המקורות המקודשים נועדו להביא למודעות לקיומם של מצבי משבר ומצוקה ( אבסורד , סופיות , ניכור וכדומה . ( ( ב ) אימוץ המצוקה . הביטוי הישיר והעמוק של האבסורד הוא הדיאלקטיקה , לאמור התנודה בין מצבי הניגוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן