הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום

דב y !// e / על הענ 0 » 1 ה : הרב סולונייצייק צזלם בידי הרב יצהק אהרן אלברנ 1 דב שוורץ הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצייק כרך ב מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום דב שוורץ הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצייק כרך ב מחקר התודעה לתיאור אשיות הקיום הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן