פרק שישי "בתוך תוכה של תבל": שלילת המטפיזיקה והרעיון המשיחי

פרק שישי " בתוך תוכה של תבל : " שלילת המטפיזיקה והרעיון המשיחי הפרק הקודם הוקדש לבחינת הכרתו של איש ההלכה ומאפייניה על דרך החיוב . אף עמדתי בהרחבה על מקורותיו של הרי"ד סולובייצ'יק בתיאור הכרה זו . בפרק זה ברצוני לדון במאפייניה של הכרת איש ההלכה על דרך השלילה . מבחינה פילוסופית טהורה יש ב'איש ההלכה' אדישות גמורה למטפיזיקה , כלומר התעלמות מקיומם של עולמות על-הכרתיים ועלתודעתיים f ומבחינה דתית מציין חיבור זה את סופה של מחשבת ישראל במתכונת שבה הייתה קיימת במשך מאות שנים . בעיניו של איש ההלכה העולם הטרנסצנדנטי איננו טעון התייחסות כלשהי . אנו נמשיך ונדון בהשלכות גישה שכזו על האמונה המסורתית בגאולה . הכרה ולא מטפיזיקה תפיסת ההכרה ההלכתית בסגנון ההכרה האידאליסטית בפילוסופיה של הרמן כהן , המסתמכת על חשיבה מתמטית , היא קיצונית ביותר . למעשה אין בהכרתו של איש ההלכה מאומה מעבר לקטגוריות ההלכתיות החושפות את עצמן כניסיון ויוצרות את יסודותיהן . מבחינת איש ההלכה אין משמעות למאורעות חוץ-הכרתיים כשלעצמם . קביעה זו חלה על שני מישורים ? ך המישור הנפשי-הרגשי והאסתטי . זריחת החמה ושקיעתה , דרך משל , שהן מאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן