הרב הראשי, יהודה אונטרמן נושא דברים בבית הכנסת, 1948