פסוק מהקראן העוםק במצוות הצדקה מתוך קראן מן המאה ה־?,16? איראן