"איכרים יהודים מקבלים את פני המשיח?,"? יחזקאל קירשנבאום, ?,1937?פאריז