"אדם וחוה?,"? תרוריס עפ" 1 ציור של גוססב דורה, 1868 בערך