רשימת הקיצורים הביבליוגראפיים

רשימת הקיצורים הביבליוגראםיים אבל / 111 41 10 10 / 1511 * 1 , 1-11 , ? 3115 1933-1938 = ק 0 _^ 10 י _61 , _00 ג ¥ . _^/ 1 . /\ 1 אבי יונה = מ' אבי יונה , גיאוגראפיה היסטורית של ארץ ישראל , ירושלים תש"ט אהרוני , התנחלות = יי אהרוני , התנחלות שבטי ישראל בגליל העליון , ירושלים תשי '' ז אולברייט , ארכיאולוגיה 1 < 1931 , = £ _*\' 01 א 0 / 10 / 15 11 * 10 * 41 / 11816 / 1 , ץ _11 _^ 1 , 7 / 10 _410 / 1010 _/ 08 כ _^ 1 \ . ק _\^ . י 1935 אולברייט , מתקופת האבן 01 _? ! 940 , 1946 = _וה 1 ז \\ 831 ו 11 ז 51 ( 0 ו 1 / 11 510 / 114 _^ 1 10 _€ / 11 ה 1 , _? 10 / ז 1 _^ £ _1 אנציקלופדיה לחפירות = אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל , א-ב , ירושלים תשל"א אנציקלופדיה מקראית = אנציקלופדיה מקראית , א-ח , ירושלים תש"י-תשמ"ב א"ע = אל עמארנה , מס' ... בימי בית ראשון = אי מלמט ( עורך , ( בימי בית ראשון — מלכויות ישראל ויהודה , ירושלים תשכ"ב ברייט 1972 = ח _^ 0 ח . / . 8118111 , 4 1115101 )/ 0 / 151011 . _^ 0 ברסטד _0380 1906-1907 = וו 1 _, 1-1 _\' , _01 ק 8100015 0 / £ _8 )> ו \ _011 * 1 ז 086 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי