ג. כיבוש עבר־הירדן

ג . כיבוש עבר הירדן נסיון לחדור במישרין מן הנגב להרי יהודה נכשל בשל התנגדותן הנמרצת של הערים הכנעניות ששכנו ליד נחלי צפון הנגב : במערב — תל אל עגיול ( בית עגלים , ( תל גמה ( תל _גימה / יךזהי ) ושרוחן ( תל _זינל פך _^ ה ) שליד נחל הגישור ( ואדי עיזה / שללה ;( במזרח — תל מלךותה ( תל 1 < ל מלח / ערר ) ותל משוש ( תל אל ק ? שאש / חךמה ) שליד נחל _באר שבע,- במרכז — תל אל חוליפה ( ג _# 1 ןי , ( תל א שדיעה ( צקלג , (? תל הרור ( תל אבו הריךה / גךר ) ותל מעירבי שליד נחל ? ךר ( ואדי < נ שרי _/ נה . ( דומה , שבקעת באר שבע לא היתה מיושבת , ולכן חנו שם האבות בשכנות עם גרר הכנענית . לפי המסורת נרתעו _בני ישראל משרשרת ערי המבצר הכנעניות שבצפון הנגב , ולכן פנו 35 אבל , ב , עמי 36 . 107 שם . עמי : 307 אחרוני ( לעיל . הערה , ( 28 עמי 7 . 113-112 ג 311007 . _וןק . ; _(>|? 1 , 111 > 44 X 01 , _\\> , 1935 , 1 י 55 1 . קק £ /> 1 . 111 . 1914 . _י _^ . / ת _6 , 2 £ 1 _ _3 _* 1 _ן , 01811 . 0 [< £ ז 1 . י 88 1 . וןק 88 . \]_ \\\ ( 1938 ) . ממיח ; 8 . ! . 1 ! . 4 x 1 £ 8 . > . _£ ; רותנברג ואהרוני ( לעיל ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי