ב. יציאת מצרים והנדודים במדבר

ב . יציאת מצרים והנדודים במדבר המקורות המצריים מלמדים , כי לפחות אחד מגלי הכיבוש הישראלי חל באמצע המאה הי"ג לפני סה"נ , בקירוב : אזכורה של רעמסס בין הערים שבנו בני ישראל במצרים ( שמי א : יא ) מצביעה על ראשית ימיו של רעמסס הבי , כאשר הועסקו פועלי כפייה רבים בבניית בירתו החדשה , שנקראה על שמו : פ רעמסס " . לפי מצבת מרנפתח כבר היה עם ישראל בכנען בשנת , 1220 בקירוב ( וראה לעיל , עמי . ( 152 שעיר , אדום ומואב נזכרות לראשונה במקורות מצריים מן המאה הי"ג , ומכאן , שממלכות אדום , מואב ועמון , הנזכרות במסורות הכיבוש , עדיין לא קמו במאה הי"ג לפני סה"נ . הנחה זו גם עולה בקנה אחד עם תוצאות הסקר הארכיאולוגי שנערך בעבר הירדן . מכל הדברים האלה עולה אפוא , כי יציאת מצרים חלה בפרק זמן מוקדם של ימי רעמסס הב / וכי החדירה לארץ כנען חלה באמצע ימיו או במחצית השנייה של ימי שלטונו , בין שנת 1260 לשנת , 1220 בקירוב . 200-202 ; _^' . _^ . , ' \ _1611 _^ 11 , 13 . קק > 0 / 11 ( 1936 ) , < י"ט : , , וח 5-28 ; 1 _^ . קק 15 ? . , 1118111 1 ( 8 . _XX _^ _X ( 1930 ) , ק 14 8 / 150 # , 109 ( 1948 ) , ראה : גליק ( לעיל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי