א. שלבי־החדירה הראשונים

א . שלבי החדירה הראשונים לפי העדויות השונות יש לייחס את ראשיתו של עם ישראל בארץ למאה הי"ג לפני סה"נ , אלא שקדמה לכך חדירה של שבטים עבריים שונים . תקופה זו משתקפת במקרא בסיפורי האבות . ההשקפה היא , שבני ישראל לא באו לארץ חדשה , אלא שבו לארץ שהתהלכו בה עוד בימי האבות . פרנסת האבות היתה על מקנה , ורק מעט מאוד עסקו בחקלאות עונתית ( ברי כו : יב . ( תחומי נדידתם היו רק האזורים ההרריים והמיועדים של הארץ וחבלי הספר . המקומות הנזכרים בחבלים התיכוניים של ההר הם סביבות ס 3 רון ( אלוני ממרא , ( _ןרושלים ומגדל עךר , _3 ית אל , עזבם ודוחן , בגלעד — מצ _? ה , מחנים , 9 נואל וסכות , ובנגב — סביבות _כאר קזבע 0 . ך משם נדדו עד קדש ( בךנע ) ועד עזור ( מצרים . ( באזורים אלה התהלכו כגרים , כלומר , נכרים ללא רכוש קרקעי , שקנו מאדוני _האוץ את זכות הישיבה במקום תמורת שירותים שונים . יחסים אלה באים לידי ביטוי בדין ודברים עם אדוני חברון וגרר בימי אברהם ויעחק . עם זאת השתתפו גם במסעי מלחמה ושוד , כגון רדיפתו של אברהם אחרי מלכי הצפון והתנפלות שמעון ולוי על שכם . הופעתם מזכירה בכול את הופעת העפר בתקופת אל עמארנה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי