א . דרכים בינלאומיות

א . דרכים בינלאומיות ואלו הדרכים הבינלאומיות החשובות.- ( ו ) _'דרך היםי ; ( 2 ) ידרך המלך . החשובה שבהן היא ' דרך הים _; היא 3118 וח _\ ' 13 של התקופות המאוחרות יותר , שהתמשכה לאורך חופי הארץ . דרך זו שימשה בכל התקופות ההיסטוריות , ולאורכה קמו והתפתחו עריה החשובות ביותר של הארץ , ובה עברו שליחים , שיירות וצבאות לאין ספור בכל הזמנים . דרך זו , על סעיפיה , היתה מאז ומתמיד מטרה ראשונית לכיבושיהן של המעצמות הגדולות בארץ ישראל ובסוריה . לא כן ' דרך המלך , ככינויה במקרא ( במי כ : יז ; כא : כב , ( שהתמשכה לאורך רמת ההרשלעבר הירדן , בסמוך לגבול המדבר . תקופות ארוכות היתה דרך זו בידי הנוודים , שמנעו הקמת יישוב או מבצר , ואילו בתקופות אחרות התפתחה גם לאורכה שרשרת של יישובים חשובים , שהתחרו ביישובי יררך היםי ( וראה מפה . ( 3 . 1 _'דרך הים' מטבע הדברים בידנו עדויות רבות על דרך זו , בייחוד בכתובים מצריים ואשוריים . השם ידרך היםי מופיע במקרא רק בס' ישעיהו , המונה בזה אחר זה 'דרך הים , עבר הירדן וגליל גוים' 0 : 1 כג . ( דברי הנביא מוסבים על כיבושיו של תגלת פלאסר הגי , וכוונתו לחבל החוף , לגלעד ולג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי