ג. כלכלת הארץ

ג . כלכלת הארץ את כלכלת הארץ קובעים תנאיה הגיאוגראפיים הטבעיים של ארץ ישראל : ( א ) ממדיה המצומצמים ו ( ב ) רבגוניותה י ( ג ) מקומה בין ארצות תרבות עשירות וגדולות ( וראה מפה . ( 4 . 1 החק לאות הוצאת מזון מן האדמה היתה ענף הכלכלה הבסיסי של רוב הארצות בימי קדם , וכך גם היה בארץ ישראל . לא רק תושבי הכפרים התפרנסו מחקלאות , _כי אם גם רבים מאוכלוסי היערים / והאיכרים היו רוב מניינם ורוב בניינם של יושבי הארץ . החקלאות היתה בעיקר חקלאות בעל , כלומר , ללא השקאה . בכך צד של יתרון וצד של חסרון ו שלא כמצרים ח ובלי ארץ נרחבים במיסופוטאמיה , שאינם אלא מדבר וכל פוריותם היא פרי ניצולם של מימי נחרותיהם בידי האדם , אפשר לזרוע בארץ ישראל ולזכות ביבולים טובים הודות למתת שמים , היורדת בצורת גשמים וטל . ואולם , לא זו בלבד שהגשמים מצטמצמים בעיקר לעונת החורף ואינם יורדים בכל חלקי הארץ במידה שווה , אלא גם רבות למדי שנות הבצורת , שבהן אין הגשמים מספיקים ברוב חלקי הארץ . שנות בצורת ורעב עוברות כחוט השני בכל קורותיה של ארץ ישראל בימי קדם , ולא אחת אירע , שחלק מן האוכלוסייה היה אנוס לנטוש את אדמותיו ולבקש מקלט במצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי