הערות

הערות הצגת הנושא והספר להתייחסויות קודמות ראו חיים כהן . 32-31 , לאור כל זאת , מובן כי אני מבצעת בחירה מודעת ( שאיננה בהכרח בלעדית ) בקובעי מהן המשמעויות השונות שאני מייחסת לארבע המילים השונות . בלא בחירה כזו לא ניתן לקיים את הדיון שאני מציעה לקיים . ההמשגה שאני מציעה לפניו השונים של הכבוד , ובמיוחד V 1 honorV , dignity מקבילה במבנה להבחנה האנתרופולוגית הוותיקה והמוכרת בין כבור ובושה ( honor and shame ) לבין אשם . ( guilt ) זוהי הבחנה בין תרבויות שערכיהן הבסיסיים קשורים בתפיסות הייררכיות של מעמד חברתי , כבוד וקלון , לבין תרבויות אשר מערכות הערכים שלהן נגזרות בראש ובראשונה מתפיסות מוסריות של חטא ואשם . על פי גישה זו , בחברת , honor and shame הכבוד והבושה משמשים שני פנים של הערך המרכזי עליו מושתתים הסדר החברתי וההייררכיה המעמדית . המוניטין ( שם טוב ) מהווה יעד נכסף ותגמול עליון למי שמציית לכללים החברתיים . לעומת זאת , אי עמידה בכללי החברה ממיטה קלון , שהוא מר ממוות . בחברה כזו , הביוש הוא מנגנון ממשמע , המבטיח קונפורמיות . חברה שתרבותה מושפעת יותר מתפיסות חטא ואשם , לעומת זאת , מכוננת ...  אל הספר
כרמל