כבוד סגולי וכבוד מחיה בפסיקה : דיון ומסקנות

כבוד סגולי וכבוד מחיה בפסיקה : דיון ומסקנות השנים הראשונות לאחר חקיקת חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו היו שנים פורמטיביות , בהן הונחה התשתית לתורת המשפט הישראלית של כבוד האדם . העיון שהצגתי עד כאן בפסיקת כבוד האדם של בית המשפט העליון בשנים אלה מעלה כי תשומת לב שיפוטית רבה הושקעה בקישור זכויות אדם ספציפיות עם מושג כבוד האדם , ובהתלבטות האם כבוד האדם המוגן בחוק היסוד הוא הילת כבודו או כבודו הסגולי של האדם . התלבטות זו הסתיימה , בשלב זה , בנסיגה מתפיסת הילת הכבוד , ובחירה , ככלל , בשיח הכבוד הסגולי . בהקשר ההמשגה המרובעת של תפיסות הכבוד , מעניין לבחון את העמדה השיפוטית כלפי היחס בין כבודו הסגולי של האדם ובין כבוד מחייתו . כפי שציינתי בפרק הראשון , אני מציעה להגדיר את כבוד המחיה כמעין מעטפת המקיפה את כבודו הסגולי של האדם . בעוד הכבוד הסגולי מחייב , לשיטתי , הגנה מלאה על זכויות מינימליות , מוחלטות רארניברסליות , הכרוכות ללא הפרד בתפיסתנו את מהות האנושיות , הרי כבוד המחיה מתייחס לצרכים ותנאים הנחוצים לאדם , בין כפרט ייחודי ובין כחבר בקבוצה כלשהי , כדי להתפתח , לגדול , לפרוח ולשגשג כמיטב יכולתו ...  אל הספר
כרמל