הילת כבוד (Glory)

הילת כבוד ( Glory ) Glory היא המילה המשמשת , בתרגומי המקרא לשפה האנגלית , לציון מרבית ביטויי הכבוד המיוחסים לאל . הכוונה לביטויים כגון "והנה כבוד אדוני נראה בענן" ( שמות ט"ז " , ( 10 , וישכון כבוד אדוני על הר סיני" ( שמות כ"ד " , ( 16 , ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת" ( שמות כ"ד " , ( 17 , וכבוד אדוני מלא את המשכן" ( שמות מ " , ( 34 , השמיים מספרים כבוד אל" ( תהילים י"ט " , ( 2 , אדוני צבאות הוא מלך הכבוד" ( תהילים כ"ד " , ( 10 , אל הכבוד הרעים" ( תהילים כ"ט " , ( 3 , יהי כבוד אדוני לעולם" ( תהילים כ"ד " , ( 31 , הדר כבוד הודך [ ... ] אשיחה" ( תהילים קמ"ה . ( 5 , ניתן , כמובן , לזהות בביטויים אלה את אותותיה של הדרת כבוד . ואולם החיבור עם האל משרה על הכבוד שבביטויים אלה הילה מטפיסית , שמימית , מופשטת , נשגבת ומרוממת . החיבור עם האל משווה לכבוד זה נופך של זיו , זוהר , הוד , תפארת מלכות עולם , יראה ותהילה . זהו טיפוס הכבוד שאני מקשרת עם המילה . glory זהו הכבוד אשר באמנות אירופה הנוצרית בוטא בהילה של זהב . זהו כבוד שאינו ניתן להפרדה מן המהות האלוהית המטפיסית , והנו , לכן , תכונה שהיא , בהגדרתה...  אל הספר
כרמל