הצגת הנושא והספר

הצגת הנושא והספר הגרמנית החדשה במערב גרמניה ( דאז ) החרתה החזיקה , ובחרה , בשנת , 1949 באותם ערכים , וכמוה עשתה , בשנת , 1992 גם החברה החדשה שנתכוננה בדרום אפריקה לאחר ביטול משטר האפרטהייד . בכל אחד מהמקרים הללו , הערכים היסודיים שנבחרו נקבעו כאבני היסוד בחוקתה החדשה של המדינה הנדונה ובהכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של ארגון האומות המאוחדות . בכל אחד מהמקרים הללו , הבחירה הקבוצתית בערכי היסוד המוצהרים ביטאה הבשלה של תהליכים חברתיים טרנספורמטיביים , שכללו אירועים דרמטיים - ואף טראומטיים - בחיי הקולקטיב . בכל אחד מהמקרים ביטאה הבחירה הערכית התמודדות חברתית מודעת עם הזהות הקבוצתית ועם משמעות העבר המשותף . היא סיכמה תהליכים של הסקת מסקנות , הפקת לקחים , קבלת אחריות והחלטה חגיגית לשנות , לתקן , לאמץ כיוון חדש ולשאוף לערכים הנתפסים בנעלים ואשר לא התממשו די צורכם בעבר . כינון החוקה ( או ההכרזה ) היווה בכל אחד מן המקרים הללו תפירת לבוש משפטי למעשה הסמלי של הכרזה על הזהות החדשה והבעת מחויבות מלאה כלפיה . המשפט היה הכלי לביטוי המהפך הערכי , הסדרתו , הנצחתו רפריטתו למשמעויות קונקרטיות וישימות...  אל הספר
כרמל