לוח ‭;13‬עמדות דמוקרטיות על פי מידת פעילות וגיל (באחוזים)