לוח ‭:12‬ ממדים של דמוקרטיה פנימית על פי מידת פעילות (באחוזים)