לוח ‭;7‬אמון במוסדות המדינה על פי מידת פעילות (באחוזים)