פרק שישי: גורמי הריסון

פרק שישי : גורמי הריסון מדוע ריסנה החברה האזרחית בישראל - מדינה עתירת בעיות שיש בה דמוקרטיה שכונתה "תוססת" - את תביעותיה ונמנעה בדרך כלל מקריאת תיגר מאיימת ? את הריסון היחסי אפשר להסביר על ידי גורמים מקרו תרבותיים וחברתיים . החברה האזרחית היהודית מלוכדת סביב זיכרון השואה , ואולי , למרות יותר מיובל שנות עצמאות , גם סביב שיכרון הריבונות . לסכסוך עם הפלסטינים יש השפעה מרסנת וגם לאופי המניפולטיבי והדידקטי של הדמוקרטיה הישראלית . השלטון בישראל נוטה לראות בציבור חומר ביד היוצר שיש לחנך אותו ולהורות לו את דרך הישר . הסגידה לצבא , סמל העצמאות המדינית , שרווחת באוכלוסייה משמשת גם היא אמצעי מרסן . החברה האזרחית הערבית נמצאת בתהליך של התעוררות ועדיין לא הגיעה לשלב של קריאת התיגר המאיימת . היא עדיין שבויה בכבלי המסורת וסובלת ממצוקות חברתיות שמונעות פריחה . יקצר המצע מניתוח הגורמים האלה והשפעתם על אורחותיה של החברה האזרחית . ואולם יש גורמים שקשורים בהתנהלותה של החברה האזרחית ובקשרי הגומלין שלה עם המדינה ושלוחותיה , והעיקריים שבהם הם הנגישות אל מוקדי הכוח , מידת שביעות הרצון מתוצאות ניסיונות ההשפעה ...  אל הספר
כרמל