הערות

הערות ראשי תיבות של מקורות אב"ג - ארכיון בן גוריון ( שדה בוקר . ( אמ '' ע - ארכיון מפלגת העבודה ( מפא"י ) ( בית ברל . ( א"ע-ארכיון העבודה ( ההסתדרות הכללית ) ( מכון לבון . ( אצ '' מ - ארכיון ציוני מרכזי . ( לייב לויטה , ועוד . ( אק '' מ-א"צ - אוסף התעודות של אהרן ציזלינג בארכיון הקיבוץ המאוחד . אק '' מ £ - למ"ח - אוסף התעודות של מטה הפלמ"ח בארכיון הקיבוץ המאוחד . אש'יצ - ארכיון השומר הצעיר . אש '' צ-א '' כ - אוסף התעודות של אהרן כהן בארכיון השומר הצעיר . נ '' מ-גנזך המדינה . מ '' דו - תעודות משרד התוץ . מח"י - , תעודות משרד החקלאות . ט '' מ - תעודות משרד המשפטים . מע '' מ - תעודות המשרד לענייני מיעוטים . מר '' מ-תעודות של משרד ראש הממשלה . רב"ג-י '' מ - דוד בן גוריון " , יומן המלחמה , תש"ח . " מ '' ז - מכון ז'בוטינסקי . - r ! "re ספר תולדות ה"הגנה Antony ' s College , Oxford , England . CP-Alan Cuningham Papers , Middle East Centre Archive , St . JEM - Jerusalem and East Mission papers . . "  אל הספר
עם עובד