מפא"י

המפלגות לתמיכת רוב הציבור , כפי שהתברר בבחירות לכנסת בינואר ; 1949 הקיבוצים כמעט כולם היו מסונפים לאחת משתי המפלגות ; ארגון האיגודים המקצועיים , ההסתדרות-על עוצמתו הכלכלית והחברתית ( בעלות על בנקים , חברות תעשייה , שיווק תוצרת חקלאית , וכולי - ( נשלט על ידי מפא"י ; ורוב מכריע מבין חברי הממשלה הזמנית היו חברי אחת המפלגות או מספיחיה ; ואולי חשוב מכל ? שתי המפלגות איישו כמעט את כל צמרת המערכת הבטחונית והצבאית , שהיתה מופקדת על הטיפול בנושא הערבי . יחידות הצבא אף "חולקו" בין שתי המפלגות באופן כזה ששלוש חטיבות הפלמ"ח ( הראל , יפתח וחטיבת הנגב ) היו "שייכות" למפ"ם . מן המפורסמות הוא כי בעתות מלחמה מאבדות מפלגות , לרוב , מחשיבותן , והשוני בין מפלגה אחת לרעותה מיטשטש . אד בנסי בות המיוחדות של הישוב ב 1948 היה הן לאנשי מפא"י והן למוסדות מפ"ם משקל מיוחד . במפא"י נפלו ההחלטות המפלגתיות בנושאי חוץ ובטחון בחוג המצומצם של בן גוריון וחבר עוזריו ( קפלן , שרתוק , אשכול , ( ומוסדות המפלגה כאילו התבטלו מרצון בפני המנהיג . לעומת זאת , במפ"ם , שמראשיתה , בינואר , 1948 היתה מפולגת בין שני מרכיביה העיקריים...  אל הספר
עם עובד