נספח ג' מפא"י, מפ"ם והבעיה הערבית ב־1948

נספח ג' מפא"י , מפ"ם והבעיה הערבית ב 1948 בעיית הפליטים הפלסטינים התהויתה במערבולת מלחמת 1948 וגורמיה צוינו לעיל . כפי שראינו , בין גורמים אלה היו פעולות הדרגים הצבאיים והפוליטיים בישוב . כדי להבין את המדיניות ואת הגישות שבאו לידי ביטוי בפעולות אלה , יש לבדוק את גלגול ההתייחסות ל"בעיה הערבית" ולבעיית הפליטים בקרב המפלגות היהודיות במשך שנת . 1948 בדיקה כזאת חייבת להתמקד בהכרח בשתי המפלגות החשובות ביותר באותה תקופה - מפא"י ( מפלגת פועלי ארץ ישראל ) ומפ"ם ( מפלגת פועלים מאוחדת . ( התנועה הרביזיוניסטית , שאולי נתמכה על ידי 15-10 אחוזים מן האוכלוסייה היהודית , היתה , הן לפני קום המדינה והן אחרי קום המדינה , מחוץ למעגל מקבלי ההחלטות , אם במישור המדיני ואם במישור הצבאי . לתנועה הרביזיוניסטית היתה , עם זאת , השפעה מסוימת על ההתפתחויות הצבאיותבעקבות פעולותיהן של יחידות האצ"ל ( ארגון צבאי לאומי . ( שתי המפלגות הליברליות , הציונים הכלליים והמפלגה הפרוגרסיבית , היו קטנות וחסרות כוח ממשי . המפלגות הדתיות , שאף הן זכו לתמיכה של 10 עד 15 אחוזים מהציבור , היו מנותקות הן מבחינה אידיאולוגית והן מעצם הפ...  אל הספר
עם עובד