ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אבנימלך מ " , ' קריית שמונה , פרופיל חברתי כלכלי , בעיות ויעדים , " נייר עבודה . 1982 , לא פורסם . אפרת א , ' עיירות הפיתוח בישראל -עכר אל עתיד , אוויאסף . 1987 , ברלר א / ערים חדשות בישראל , ההוצאה האוניברסיטאית בישראל , תש"ל . גרינברג ע / "מאפייני הרפואה העממית בעיירת עולים ותפקיד המשפחה בתהליך הריפוי , " מגמות ל , 1987 1 / עמי . 59-47 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , מפקד האוכלוסין והדיור , 1983 מס' , 5 , 4 , 3 . 10 ועדה ציבורית בנושא הבריאות , 1982-1981 רו"חות , קריית שמונה , לא פורסם . מידע , 8 קריית שמונה . 7 . 6 . 85 , 3 . 2 . 84 , פרלפיל חכרתי של ישובים כישראל , הוצאת המחלקה לתכנון ומידע , משרד הסעד . 1979 , 1977 , צמיר ו , ' ל / לגליל ; פיתלה כוללנית לקר"ת-שמונה , 1996-1986 עיריית קריית שמונה , הסוכנות היהודית - שיקום שכונות , 1986 , לא פורסם . קיפניס בי , מערכת קשרי המומלץ בין עיר חדשה ואזורה . כהדגמה : קר"ת ~ שמו : ה , חיבור לקבלת תואר דוקטור , ירושלים . 1974 , קר"תישמונה עיר הגליל , עיריית קריית שמונה . 1982 , תוכנית הרווחה והשיקום כחינוך לשנת הלימודים תשמ"ג - קר"תישמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד