תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 הקדמה 9 פרק ראשון : קווי מיתאר 10 נספח לפרק ראשון 19 פרק שני : ראשית הדרך 24 " תנאי קבלה" 24 קביעות ושייכות 38 פרק שלישי : שיחתימ חברתיים 44 מבוא 44 שירותי בריאות 48 מערכת החינוך 73 סיכום 87 פרק רביעי : מרכז ופריפריה או : עיירה נידחת 91 שירותים ציבוריים 91 השתייכות הפריפריה למרכז 91 הקיבוצים וקריית שמונה 96 פרק חמישי : פנים שונות 102 בחירות 102 תוכנית השיקום 103 עוזרות בית 107 קטיושות 108 פרק ששי : אוכלוסיות שונות 5 ו ו העדות 115 עובדות שכונתיות 118 קהילת מר"ץ 121 העולים מאתיופיה 122 פרק שביעי : דמויות 126 אליהו 126 חנה 129 משה ואהרון 131 פרופ' בתך פדה 133 אריה ( לובה ) אליאב 134 משפחת אמיתי 135 סיכום 136 אפילוג אישי 138 נספחים 141 ביבליוגרפיה 144  אל הספר
הקיבוץ המאוחד