הערות נוספות למהדורה שנייה

194 הערות 263 נתן רוטנשטרייך , שאלת היהודים על רקע האמנציפציה , " חזות " א ' , שם , ע ' 63 . 264 " חזות " ג ' , שם , ע ' 9 . 265 שם , ע ' 17 . 266 שם , ע ' 25 . 267 שם , ע ' 11 , הדגשה במקור .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד