ו) סוף-דבר

נוחיו של סארטר , שאין לסכמם , כאמור , אלא בעיקר כחשבון - נפש של הומאניסט , מבלי שיהיו מושתתים על השקפה וניתוח מדעיים . לא תהיה משום הגזמה בקביעתנו , כי הן אחד - העם וקלצקין , והן בורוכוב וסירקין , המשיכו במידה מסוימת לטוות אותו חוט מחשבה , שאיפיין את תפישת - היהדות של שפינוזה . בהעמידם , כל אחד לפי דרכו המיוחדת , את גירסתם על ההנחה של ה א נ ו מ א ל י ה היהודית - מי במישרין ומי בעקי - פין - הרי היה פירושו של דבר , כי הם תפשו את הייחוד הלאומי היהודי כתולדה של אי - קבלת העמים את היהודים לתוכם , בין שההתנגדות הזאת נתבטאה במערכת האובייקטיבית יותר של היחסים הכלכליים והחברתיים , בין שהתגדרה בגילויים סובייקטיביים יותר של דחייה פסיכולוגית ודתית . ו ) סוף - דבר בפרק אחרון זה ניסינו לבדוק , מעשה רפרוף על פסיפס של דעות , באיזו מידה יכולים אנו עוד לפגוש בהגית היהודית של זמננו מקצת אותן הבעיות , שעמדו במרכז מחשבתם של ארבעת הפילוסופים , שטיפלנו בהם בספר הזה , על מהותה ומעמדה של היהדות . לא היתה לנו שום יומרה להקיף את הנושא הרחב של מהות היהדות , ולא כל - שכן לסציתו ; וכן אפשרי מאוד שבחירת התיאוריות וה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד