ז) הקשר בין ׳המאמר התיאולוגי-מדיני׳ ובין ׳תורת-המדות׳

חוקי היהדות , מהם וגילומים לחלוטיה ואולם קשה לדעת , אם האיפיח המבדיל הזה של שפינוזה בין התנ " ך כביטוי דתי אוניברסאלי לבין תפישת היהדות , הגלומה בתורת - משה , כביטוי חילוני - מדינף , לא נעשה , שוב , על - ידיו מן השפה - ולחוץ , לתפארת - המליצה , כדי להצניע את דעותיו הפילוסופיות האמי - תיות בשטח זה . אין לנו אמנם שום הוכחה מפורשת קאנט 27 אכן נטל את רעיונותיו משפי - נוזה במישרין , או שהכיר את הימאמר ' , אף שתהא זאת הנהה סבירה בהחלט , משום קשריו של קאנט עם יעקובי . גם הדמיות המפתיעה הנ " ל , הן בבניית הטיעון והן בפרטיו , מחזקת השערה כזאת . פ י נ ס מגלה סמיכות איפיינית בין דברי שפינוזה על הציות כעקרון המוסריות הדתית ובין מושג החובה בתורת - המוסר של קאנט . ג 5 ואולם , כבר אותן המגמות הפילוסופיות הטרום - קאנטיאניות של עידן ההשכלה , מנטתו מלוא - חופניים מדברי פינוזה 27 על הצורך בהפרדת הדת מן המדינה , הושפעו תוך כדי כך גם מהשקפתו הכללית על היהדות הקדומה , השקפה שהיתה , כאמור , חלק בלתי - נפרד מגירסתו על דת ומדינה . מהמגמות הללו הוביל מספו ] רעיוני ייצר אל הפילוסופיה של קאנט . ; ' 5 משום כל אלה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד