מקורות

קיצורים ביבליוגרפיים ואלריוס מקסימום libir memorabilium dictorum et Factorum ,Maximus Valerius 1966 Stutgard ,Kempf) .C .(ed novem וירגיליוס, גיאורגיקה ,Thomas) .R.F .ed ,Georgics (Virgil Georgica ,Vergilius 1988 Cambridge טאקיטום, דברי הימים Leipzig ,(C.H.Weiss) extant quoad opera Taciti Cornelii .C 846 ?lתרגום עברי: ש' דבורצקי, קורנליוס טקיטוס: דברי הימים, ירושלים תשכה" טיבולוס, אלגיה Corpus the :Tibullus Albius Elegiesof (The Elegiae ,Tibullus by 2-14 ,IV and II ,1 book on notes and introduction with edited :Tibullianum 1913 York New ,Smith) .F .K טרטוליאנוס, נגד מרקיון Oxford ,Evans) .E .(ed Marcionem Adversus ,Tertulianus 1972  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי