קביעת תאריך חיבורה של Mosaicarum-r\ legum Collatio Romanamm et - בעיית עריכתה השנייה או השימוש בה במאה הרביעית לסה"נ*

מרדכי אלפרדו ראבילו דיוקלטיאנוס, ובכל מקרה - לפני עליית הנצרות לשלטון בימי קוסטנטינוס.62 בשאלת תיארוך הקולטיו הגיעה אפוא השיטה הרומניסטית לנקודה הנזכרת לעיל.63 חלק ממלומדי המשפט קבעו את תקופת העריכה לזמן דיוקלטיאנוס, ובכל מקרה לפני הרגשת ההשפעה של מדיניות קונסטנטינוס עם עלייתה של הנצרות לשלטון ולעומת זאת, נרמז על שימוש מאוחר יותר בקולטיו, כפי שראינו, לדוגמה, בדבריהם של ג' צירבנקה ושל פ? דה פרנציישי. ראויות לאזכור גם מילותיו של ג? סקרילו בערך "קולטיו" Italiano-*! Digesto :Novissim ניתן לשער השערה נוספת. צוינה כאן ההנחה שמחברה של הקולטיו היה דמות בשם אמברוזיאסטר ,(Ambmsiaster) יהודי שהתנצר ומחברן של יצירות תיאולוגיות נוצריות במאה הרביעית. מן הסיבות שנדונו כאן, אין הוא יכול להיות מחבר הקולטיו, אולם כפי הנראה, על-פי ממצאים מסוימים, הוא הכיר אותה והייתה בידיו, ולפיכך ייתכן שהשרבובים והתוספות היו מעשה ידיו.64 .4 השרבובים והתוספות: גישתה של לליה קרקו רוג'יני Ruggini) Cracco (Lellia  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי