סיפור אבא חלקיה בתלמוד הבבלי, מסמך היסטורי או יצירה ספרותית?

סיפור אבא חלקיה בתלמוד הבבלי, מסמך היסטורי או יצירה ספרותית? שולמית ולר בתלמוד הבבלי )תענית כג ע"א-ע"ב,( מצוי קובץ סיפורים שעניינו הורדת גשם. הסיפור הארוך והמורכב ביותר בקובץ הוא על מקרה שאירע לאדם בשם אבא חלקיה שהיה, על-פי עדות התלמוד, בן בנו של הוני המעגל. סיפור מקביל, אך קצר ופשוט יותר מובא בירושלמי )תעניות פ"א, סד ע"ב,( ומיוחם שם לאדם המוגדר "חסידא דכפר אימי" )כלומר החסיד מכפר אימי.( השם אבא חלקיה מופיע עוד פעם אחת בתלמוד הבבלי )מכות כה ע"א1.( ואולם נראה שמקור זה בנוי על יסוד הסיפור המובא בתענית,2 והוא מתאר על-פיו את אבא חלקיה כ"דובר אמת בלבבו." מיעוט המידע על הדמות בספרות חז'יל כולה, וייחוס הסיפור על הורדת הגשם בגרסאות הבבלי והירושלמי לשני אישים שונים, הביאו אותי לשאול אם אמנם מדווח התלמוד הבבלי על דמות ריאלית, ובהקשר זה לברר מהו גרעין המציאות ומה הן הוספות המחבר בסיפור. כאמור, לפי הבבלי אבא חלקיה הוא דמות היסטורית, בן בנו של חוני המעגל. חוני עצמו היה כנראה )על-פי המסופר במשנה, תענית ח ג( דמות ידועה בירושלים במחצית הראשונה של המאה הראשונה לפסה"נ. מידע זה מתקבל הן מהעימות בין חוני ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי