- לידת המשיח ביום החורבן הערות היסטוריות ואנטי-היסטוריות

הלל ניומן וזאת3 מסייעת למה שאמר ר' ירדן בנו של ר' אייבו: יהודי אחד היה עומד וחורש.4 געתה פרתו לפניו. עבר ערבי אחד ושמע את קולה. אמר לו: יהודי, יהודי, התר שורך, התר מחרשתך, שהרי חרב בית המקדש. געתה פעם שנייה. אמר לו: יהודי, יהודי, קשור שורך, קשור מחרשתך, שהרי נולד מלך המשיח. אמר לו: ומה שמו? אמר לו: מנחם. אמר לו: ומה שמו של אביו? אמר לו: חזקיה.5 אמר לו: ומניין הוא? אמר לו: מבירת המלך של בית לחם יהודה. מכר את שווריו, מכר את מחרשותיו ונעשה מוכר לבדים לתינוקות. והיה נכנס לעיירה ויוצא מעיירה, עד שהגיע לאותה עיירה. והיו כל הנשים קונות ממנו, ואמו של מנחם אינה קונה. שמע קולן של הנשים אומרות: אמא של מנחם, אמא של מנחם, בואי קני לבנך! אמרה: רוצה אני לחנוק את שונאיהם של ישראל,6 שביום שנולד, נחרב בית המקדש.7 אמר לה: ומה אכפת לו8? בואי קני לו. אם הירושלמי כאן. עיינו גם מדרש שמואל, יז ד )מהדורת בובר, עמ' ,(98-97 ובהערת בובר שם? וכן: ח' קוסובסקי, אוצר לשון תלמוד ירושלמי: אוצר השמות, ירושלים תשמ"ה, עמ' .84 3 כלומר, המעשה הבא, שאינו משל ר' יודן בריה דר' אייבו? מספרו נותר אלמוני. 4 כתב יד ותיקן 133 .ebr ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי