- אוריאל רפפורט רשימת פרסומים*

אוריאל רפפורט - רשימת פרסומים* א. מאמרים .1 "המלכות הרביעית בספר דניאל/' בית מקרא, י )תשכ"ה,( עמ' .25-10 .2 כמה ערכים קצרים באנציקלופדיה העברית Judaica~y\ .Encyclopaedia 3 "הערים ההלניסטיות וייהודה של ארץ-ישראל בתקופת החשמונאים," ש' פרלמן, ב' שימרון )עורכים,( דורון, חי" מחקרים מוגשים ליום ההולדת השישים לפרופ' בצ" כץ, תל-אביב תשכ"ז, עמ' ?230-219 נדפס מחדש: ב' בר-כוכבא )עורך,( התקופה הסלווקית בארץ-ישראל, תל-אביב תש"ם, עמ' ?263-752 א' רפפורט, י' רונן )עורכים,( מדינת החשמונאים, לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית, קובץ מאמרים, תל-אביב וירושלים תשנ"ד, עמ' .242-231 .4 127 ,REJ ,Jannee" d'Alexandre regne le pendant Rome et Judee "La 329-345 .pp ,?(1968) ובעברית: א' רפפורט, י' רונן )עורכים,( מדינת החשמונאים, תל-אביב וירושלים תשנ"ד, עמ' 406-393 .5 Revue ,herodiennes" Monnaies des Chronologie la sur "Note 64-75 .pp ,(1968) 10 ,Numismatique ובעברית: "תאריכם של מטבעות 'שנה ג' של הורדום," עלון, רבעון החברה הנומיסמטית הישראלית, ג )תשכ"ח,( עמ' .30-22  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי