ג.מטרות־על: תרבות איכותית,חשיבה אוטונומית וביקורתית,אישיות אותנטית

ג . מטחת על : תרבות איכותית , חשיבה אוטונומית וביקורתית , אישיות אותנטית תרבות איכותית בפתיחת פרק זה עמדנו על ההבדל בין הגדרה תיאורית עובדתית להגדרה נורמטיבית הוראתית , וציינו שמושגים כגון חינוך , מוסר ותרבות מתפקדים בשפה בשני המישורים גם יחד . הדיון בתרבות , קל וחומר בחינוך לתרבות איכותית , בעייתי במיוחד , וזאת גם לאור הטיעונים הפוסט מודרניסטים בדבר התאווה לכוח ולהגמוניה שמסתתרת מאחורי כל טענה העוסקת בהירארכיות איכותיות בתרבות . מן הסיבה הזו דומני שאין מנוס מדיון קצר במשמעויות השונות של תרבות , וזאת כהקדמה לדיון במטרת העל של חינוך לתרבות איכותית . בפרק הראשון עמדנו על מספר אבני דרך בתפיסת התרבות כמרכיב מרכזי ברעיון החינוך ההומניסטי . ראינו שבאתונה הקלאסית ציין מושג ה"פיידיאה" את שאנו מכנים היום אידיאל התרבות הגבוהה - כמכלול של מעלות גופניות , אינטלקטואליות , מוסריות ואזרחיות , אשר כל אדם צריך לחתור אליהן ולממשן בחייו שלו . ברומא של המאה הראשונה לפה"ס תרגמו את הפיידיאה היווני ל"הומניטס , " כמושג המציין הן את התהליך החינוכי של פיתוח אנושיות האדם והן את התוצר המבוקש של אנושיות מתורבתת - ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד