לוח ?:6? גישות לצדק הקצאתי בקיבוץ (לפי תחומים באחוזים) נתונים מ־1978 ו־1999