לוח 2א: שינויים בתחום הצריכה (אחוז קיבוצים מבצעים)