לוח ?:2? התפתחות ההפרדה המבנית בקיבוצים מופרטים בשנים 1990־?5 2001? (באחוזים מאוכלוסיית המחקר)