לוח ?:1? אחוז המשתתפים באסיפה הכללית בקיבוץ אחד בשנים 1961־1985