דני רוזוליו מנחם רוזנר - תמורות בהתפתחות השוויון בקיבוץ

דני רוזוליו מנחם רוזנר תמורות השוויון בקיבוץ מבוא דיון בתפיסת השוויון בקיבוץ ושלבי התפתחותו מחייב להגדיר את עקרון הציר , שהוא נקודת המוצא לתפיסה זו . עקרון הציר הוא מונח ששימש את רוזנר וגץ ( 31 : 1996 ) להגדרת הקיבוץ מן ההיבט הסוציולוגי . רוזנר וגץ מציעים , בעקבות דניאל בל , ( 10 : 1973 ) שעקרון הציר הוא העיקרון המעצב את כלל ההסדרים החברתיים ומבנה המוסדות בחברה נתונה . בדיון על עקרון הציר של חברה נתונה בנושא השוויון יש לבחון את עקרונותיה לגבי חלוקה צודקת . דויטש ( Deutsch , 1985 : 31-34 ) טוען שעקרון הצדק ההקצאתי משפיע על אורח חייהם , הפסיכולוגיה ורמת החיים הכלכלית של הפרטים בחברה . לתפיסה בדבר הצדק ההקצאתי יש נקודות מוצא שונות המשפיעות על הגדרת הצדק : ההנחה הסוציולוגית שאי השוויון הוא פונקציונלי לקיום החברה ותפקודה ( דייויס ומור 308 ? 1993 , , ( 320 או ההנחה הפסיכולוגית שחלוקה קשורה בציפיות היחיד לתגמול על מאמץ , או הפילוסופיות של חלוקה על פי ערך , ( merit ) מבוססות על עקרון ציר של קשר בין תרומה לתמורה . ולחילופין - עקרון הציר של אי קשר בין תרומה לתמורה יוצא מנקודת המוצא של מימוש  אל הספר
הקיבוץ המאוחד