מנחם רוזנר - גישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות לצדק חברתי ושוויון והעידן הפוסט־תעשייתי

מנחם רוזנר גישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות לצדק חברתי ושוויון והעידן הפוסט תעשייתי מבוא במרכז המאמר יובאו סקירה וניתוח של הגישות הסוציולוגיות והפסיכולוגיות החברתיות המרכזיות בסוגיות של צדק חברתי ושוויון , שהתפתחו על רקע השינויים במציאות החברתית והכלכלית . שמנו דגש מיוחד על ניתוח התקופה של סוף המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת , אשר לגביהן קיימות גם הגדרות שונות כגון פוםט תעשייתית , פוסט מודרנית , גלובליזציה ועוד . נוסף לניתוח השינויים שחלו במציאות ושל הגישות העיוניות , נציג גס ניתוח השוואתי של עמדות הציבור בארצות שונות כלפי נושאים אלה . נביא גם התייחסות לדיון הפילוסופי בשאלות הצדק והשוויון , אשר הוצג במאמר הראשון בספר זה . הדיון הפילוסופי מתמקד בשאלה הנורמטיבית בדבר הגישה הראויה אשר יש לקיים אותה בחברה . בחלק הראשון של המאמר נציג את התיאוריות הסוציולוגיות והפסיכולוגיות . סדר הצגתן של הגישות העיוניות לא יהיה כרונולוגי אלא תוכני . נתחיל בהצגת תיאוריית ההוגנות , המנסה לקבוע איזה סוג של חלוקת משאבים בתוך קבוצה חברתית , נתפס על ידי חבריה כצודק , ואיזו השפעה יש לחלוקה לפי עקרונות שונים , על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד