פרק חמישי העדפה מתקנת בישראל: מקרה מבחן

פרק חמישי העדפה מתקנת בישראל : מקרה מבחן מבוא הדיון התיאורטי והפוליטי בהעדפה מתקנת בישראל , וגם הפעלתן של תוכניות להעדפה מתקנת , מתקיימים כבר שנים אחדות . בדומה למקרה האמריקאי , גם כאן הקדימו היוזמות הפרטיות את המדיניות הממשלתית וגם את הדיון העקרוני . כמדינה שבה הריבוד החברתי קוטבי למדי , והאוכלוסייה מחולקת למגזרים רבים , אך "טבעי" הוא שיהיה בה אי שוויון בולט בהזדמנויות בין הקבוצות השונות , בכל הנוגע להשגת טובין בסיסיים ( ועל אחת כמה וכמה טובין לא בסיסיים , ( ובכלל אלה משרות מבוקשות והשכלה . ריבוי המגזרים הופך את השאלה בדבר הדרך הראויה לחלק את המשאבים בין הקבוצות השונות , למורכבת הרבה יותר . החברה הישראלית , נוסף להיותה חברת מהגרים , מורכבת ממיעוט אתני ותיק ( אזרחי ישראל הערבים , ( שבדומה לקבוצת המיעוט האפריקאית אמריקאית בארצות הברית סבל מאפליה ממושכת ומכוונת , אשר אמורה לכאורה לזכותו בהעדפה מתקנת על פי אמות המידה שעלו בפרקים הקודמים . כמובן , גם קבוצת הרוב המאובחנת מגדרית ( הנשים , ( טוענת לזכאות להעדפה מתקנת על פי אותן אמות מידה . בפרק זה אנסה לבחון את שאלת הזכאות של מגזרים שונים להע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד