פרק ראשון מסגרת תיאורטית - צדק ושוויון

פרק ראשון מסגרת תיאורטית - צדק ושוויון רקע ככל דיון פילוסופי ראוי , גם הדיון הנוכחי מצריך שרטוט של הנחות היסוד כבר בתחילתו . הנחות אלה אמורות לבטא השקפה כוללת המאגדת בתוכה תפיסה הולמת של מושגי היסוד בפילוסופיה חברתית , כגון צדק , טבע האדם והמסגרת החברתית שבתוכה הוא מתקיים . הדיון הנוכחי מקבל הנחות המשקפות תפיסה חברתית פוליטית מוגדרת , ובמסגרתה הוא בוחן באיזו מידה הרעיון בדבר העדפה מתקנת הולם את העקרונות המכוננים תפיסה זאת . נקודת המוצא שבחרתי בה היא התפיסה הסוציאל דמוקרטית של אדם והחברה , המבוטאת ברעיון של "צדק בהגינות , " כפי שפיתח הפילוסוף האמריקני בן המאה ה 20 ג'ון רולס . בבסיס השקפה זו מוגדרים שני עקרונות של צדק אשר צריכים לכונן את האינטראקציה בין הפרט לחברה , ובעיקר את האופן שבו צריכים להתנהל מוסדות החברה . חברה שמוסדותיה מתנהלים על פי שני העקרונות הללו מכונה בפי רולס "החברה המאורגנת היטב . " מודל חברתי זה ישמש כאן כמודל למסגרת החברתית שבתוכה עולה הדרישה להעדפה מתקנת . תפיסת הצדק בהגינות המכוננת את החברה המאורגנת היטב מניחה תפיסה מאוד מוגדרת של מהות האדם , וייעודה של החברה הוא לא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד